newsletter
Pl
De 
Każdy jest ważny - program rozwojowy świdnickich szkół PDF Drukuj Email

Miasto Świdnica pozyskało dotację w wysokości ponad 1,4 mln zł na projekt „Każdy jest ważny – program rozwojowy świdnickich szkół”. Projekt finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i będzie realizowany w partnerstwie z Fundacją Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego.

„Każdy jest ważny- programy rozwojowe świdnickich szkół”- to projekt dla 5 świdnickich szkół:

  • Szkoła Podstawowa Nr 6;
  • Szkoła Podstawowa Nr 315;
  • Gimnazjum Nr 2;
  • Gimnazjum Nr 3;
  • Gimnazjum Nr 4.

Głównym celem projektu jest zapewnienie uczniom i uczennicom wyżej wymienionych szkół równego dostępu do wysokiej jakości edukacji, poprzez organizację różnych form i aktywności rozwijających uzdolnienia i wyrównujących szanse edukacyjne.

Cel główny osiągnięty zostanie m.in. poprzez wyposażenie 5 szkół w pracownie dydaktyczne i narzędzia TIK, wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów matematycznych i przyrodniczych oraz wzrost kompetencji 50 nauczycieli w zakresie stosowania innowacyjnych narzędzi i form pracy z uczniem, wpływających na efektywność nauczania i podniesienia umiejętności kluczowych uczniów.

W czasie realizacji programu zorganizowane zostaną 4 Ligi Mistrzów, czyli zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla 125 uczniów uzdolnionych, w każdej szkole. Ponadto 300 uczniów i ich rodziców objętych zostanie doradztwem edukacyjno–zawodowym. Dodatkowo zorganizowanych będzie 10 giełd edukacyjno–zawodowych oraz 10 wizyt u pracodawców.


Projekt dofinasowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie: 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT AW)

Okres realizacji projektu: od 2018-01-01 do 2019-05-31

Całkowita wartość projektu: 1 588 896,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 417 776,00 zł